Hoogwaardig royaal appartement op de bovenste verdieping van modern project “De Albatros”, met enorm veel licht, ruimte en een vrij uitzicht. De woning telt circa 126m2, maar voelt nóg een stuk ruimer door met maar liefst 16 ramen aan natuurlijke lichtinval. Tevens is het bijzonder slim en sfeervol ingedeeld, met 4 slaapkamers of 3 slaapkamers en een thuiskantoor. De beschikbare glasvezel LAN biedt indien nodig 1 GB / sec en daarmee perfecte thuiswerk mogelijkheden. Er is een heerlijk gemeenschappelijk dakterras én een gemeenschappelijke tuin om te zonnebaden. Ook de locatie is ideaal, met directe toegang tot alles wat gewenst is voor een gezin. U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

***English text below***

Indeling:
Gemeenschappelijke entree.

Trap naar eigen voordeur op de tweede verdieping. Eigen entree met hal. Aan de linkerzijde is er een separaat toilet (2018) met fontein. Rechts is de royale en lichte woonkamer over de gehele diepte van het appartement gelegen, waardoor u hier kunt genieten van het uitzicht aan de voorzijde én achterzijde. Het plafond is prachtig afgewerkt met lijsten en er zijn diverse inbouwspots. Aan de voorzijde grenst de woonkamer aan de half open sfeervolle keuken met diverse inbouwapparatuur zoals een Miele wasmachine en Bosch oven (beiden uit 2020) en inductieplaat. Vanuit de woonkamer gang met toegang de 4 slaapkamers en de grote badkamer. Twee van de slaapkamers zijn elk ca 15m2, een ca 12m2 en de 4e slaapkamer is iets kleiner, deze heeft toegang tot een berging die gebruikt kan worden als een kast of wasruimte om wasmachine en droger aan te sluiten. Een van de slaapkamers zou door de grote afmetingen gebruikt kunnen worden als kantoor aan huis of speelkamer/of extra lounge.
Tot slot bevat de badkamer met douche, wastafel, toilet en was- en droogaansluiting.

Er is zowel een gezamenlijk dakterras als een gemeenschappelijke tuin om heerlijk te zonnebaden of kinderen te laten spelen. Het stuc- en verfwerk van de woning is uit 2022.

De Albatros:
“De Albatros is gestreden voor het beste en hoogst haalbare resultaat en kwaliteit. De bekroning met de Zuiderkerkprijs in 2003 voor het ontwerp en een combinatie van kwaliteiten geeft aan dat we onze doelstellingen bereikt hebben” Albert Herder, architect, HVDN achitecten

“De Albatros was het eerste project in de ambitieuze, grootstedelijke ontwikkeling in Amsterdam-Noord die zich rondom het metrostation van de Noord-Zuidlijn concentreert. Het gebouw mocht toon zetten voor de verdere ontwikkelingen van het gebied. De buurt biedt ruimte en ambitie aan een grote verscheidenheid aan woningen en voorzieningen. Het uitgangspunt was dat het gebouw op een mooi punt in het spanningsveld tussen stedelijke ontwikkelingen en het groen en de rust van de omliggende tuindorpen zou balanceren. Daarom is ervoor gekozen om het gebouw open te breken in de vorm van een onderste laag met buurtvoorzieningen met daar bovenop vier woontorens. Deze laag is zo dun mogelijk gehouden, zodat alle appartementen ‘contact hebben’ met de prachtige binnentuin. De entrees naar de woontorens zijn als visuele kijkgaten naar de binnentuin vormgegeven. Met behulp van deze kijkgaten en de geringe hoogte van de plint komt er zonlicht naar deze noordkant en wordt de lengte van het complex aangenaam onderbroken.” Albert Herder, architect, HVDN achitecten

Bijzonderheden:
– Ideale (gezins)woning met slimme indeling en 4 slaapkamers
– Perfecte thuiswerk mogelijkheden, glasvezel LAN kabel
– Moderne keuken met Miele wasmachine en Bosch oven (beiden uit 2020)
– Stuc- en verfwerk uit 2022
– In de parkeerkelder in de kelder worden regelmatig plaatsen te huur of eerst te koop aangeboden
(afhankelijk van beschikbaarheid)
– Berging in kelder + in het appartement
– Hoogwaardige bouw uit 2005, Architect Albert Herder, HVDN Architecten
– Energielabel A; goede isolatie, dubbele beglazing en met warmteterugwinning op HVAC en CV
– Het pand is goed onderhouden met actieve VVE, MJOP en kasoverschot in VVE fonds
– Eeuwigdurende erfpacht! Erfpacht is 100% afbetaald; dit is vergelijkbaar van aard met Eigen Grond als dus geen verdere kosten ooit.
– Geweldig gebied voor cafés, scholen en hogescholen, parken, winkels, bedrijven.

Locatie:
Het betreft een ideale gezinswoning in woonwijk met directe toegang tot kinderdagverblijven, speelplekken voor kinderen, gemeenschappelijke buitenruimte dakterras/tuin en in de nabijheid van Noorderpark en Vliegenbos, Jumbo Food Market dichtbij, restaurants aan het IJ Oost en Ten zuiden van het appartement, op slechts min. afstand van de Noord/Zuid lijn, uitvalswegen en bushalte. Voor sporten is er een tennisclub in Vliegenbos, het indoor skatepark Noord, zwembad Noorderparkbad en meer. 2 x opvang binnen min van het appartement, Scholen & Hogescholen dichtbij zoals Bredero Beroepcollege, Vox College, De Nieuwe Havo, SAE Instituut alle minuten loopafstand.

Bereikbaarheid:
Noord / Zuid lijn: 230 meter, 3 min lopen
Noorder Park: 200 meter, 2 min lopen
Veilingbos: 400 meter, 4 min lopen
Levantjes Kinderopvang: 27 meter, 1 min lopen
Bs de Kinderboom: 200 meter, 2 min lopen
Kinderspeel tuin 45 meter, 1 min lopen
Voetbalveld Meeuwenplein: 300 meter, 4 min lopen
Tennis club Elzenhagen: 1.3 km, 5 min fietsen
Skatepark NOORD: 850 meter, 3 min fietsen
Foodmarkt: 850 meter, 3 min fietsen
Highway access: S116 300 meter, 1 min autorijden

Parkeren:
Betaald parkeren op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam http://www.amsterdam.nl/parkeren.

***English text***

High-quality spacious apartment on the top floor of a modern project “De Albatros”, with a lot of light, space and an unobstructed view. The house has approximately 126 m2, but feels even more spacious because of the 16 windows of natural light. It is also very smart and attractively laid out, with 4 bedrooms or 3 bedrooms and a home office. The available fiber optic LAN offers 1 GB / sec if necessary and therefore perfect home working options. There is a lovely communal roof terrace and a communal garden for sunbathing. The location is also ideal, with direct access to everything desired for a family. You are most welcome for a viewing!

Layout:
Common entrance.

Stairs to your own front door on the second floor. Private entrance with hall. On the left there is a separate toilet (2018) with fountain. The spacious and bright living room is located on the right over the entire depth of the apartment, so that you can enjoy the view at the front and rear. The ceiling is beautifully finished with moldings and there are various recessed spotlights. At the front, the living room adjoins the semi-open attractive kitchen with various built-in appliances such as a Miele washing machine and Bosch oven (both from 2020) and induction plate. From the living room hallway with access to the 4 bedrooms and the main bathroom. Two of the bedrooms are each approx 15m2, one approx 12m2 and the 4th bedroom is slightly smaller, it has access to a storage room which can be used as a laundry room cupboard to connect washing machine and dryer. Due to its large dimensions, one of the bedrooms could be used as a home office or playroom/or extra lounge. Finally, the bathroom with shower, sink, toilet and washing and drying connections.

There is both a communal roof terrace and a communal garden for sunbathing or for children to play. The stucco and paint work of the house is from 2022.

The Albatross:
“The Albatros has fought for the best and highest achievable result and quality. The award of the Zuiderkerk Prize in 2003 for the design and a combination of qualities indicates that we have achieved our objectives” Albert Herder, architect, HVDN architects

“The Albatros was the first project in the ambitious, metropolitan development in Amsterdam-North that is centered around the metro station of the North-South line. The building got the chance to set the tone for the further development of the area. The neighborhood offers space and ambition to a wide variety of homes and facilities. The starting point was that the building would balance at a nice point in the field of tension between urban developments and the greenery and tranquility of the surrounding garden villages. That is why it was decided to break open the building in the form of a lower layer with neighborhood facilities, with four residential towers on top. This layer has been kept as thin as possible, so that all apartments have ‘contact’ with the beautiful inner garden. The entrances to the residential towers are designed as visual peepholes to the inner garden. With the help of these peepholes and the low height of the plinth, sunlight comes to this north side and the length of the complex is pleasantly interrupted.” Albert Herder, architect, HVDN achitecten

Particularities:
– Ideal (family) home with a smart layout and 4 bedrooms
– Perfect home work options, fiber optic LAN cable
– Modern kitchen with Miele washing machine and Bosch oven (both from 2020)
– Stucco and paintwork from 2022
– In the parking basement in the basement, places are regularly offered for rent or for sale
(subject to availability)
– Storage in basement + in the apartment
– High-quality construction from 2005, Architect Albert Herder, HVDN Architecten
– Energy label A; good insulation, double glazing and with heat recovery on HVAC and central heating
– The property is well maintained with active VVE, MJOP and cash surplus in VVE fund
– Perpetual leasehold! Ground lease is 100% paid off; this is similar in nature to Own Land so no further costs ever.
– Great area for cafes, schools and colleges, parks, shops, businesses.

Location:
It is an ideal family home in a residential area with direct access to nurseries, play areas for children, communal outdoor space on the roof terrace/garden and in the vicinity of Noorderpark and Vliegenbos, Jumbo Food Market nearby, restaurants on the IJ East and South of the apartment, only min. distance from the North/South line, roads and bus stop. For sports there is a tennis club in Vliegenbos, the indoor skate park Noord, the Noorderparkbad swimming pool and more. 2 x daycare within min of the apartment, Schools & Colleges nearby such as Bredero Professional College, Vox College, De Nieuwe Havo, SAE Institute all minutes walking distance.

Accessibility:
North / South line: 230 meters, 3 min walk
Northern Park: 200 meters, 2 min walk
Auction forest: 400 meters, 4 min walk
Levantjes Childcare: 27 meters, 1 min walk
Bs de Kinderboom: 200 meters, 2 min walk
Children’s playground 45 meters, 1 min walk
Meeuwenplein football field: 300 meters, 4 min walk
Tennis club Elzenhagen: 1.3 km, 5 minutes by bike
Skatepark NORTH: 850 meters, 3 minutes by bike
Food market: 850 meters, 3 minutes by bike
Highway access: S116 300 meters, 1 min drive

Parking:
Paid parking on the public road. Residents can apply for a parking permit. For more information, please visit the website of the municipality of Amsterdam http://www.amsterdam.nl/parkeren.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Den Uyl Real Estate, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN – norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

Pand Beschikt Over

  • Berging
  • Dubbel glas
  • gezamenlijk dakterras
  • Gezamenlijke tuin
powered by

What's Nearby?

Locatie